Transplantacija bubrega

Transplantacija ili presađivanje bubrega uvedeno krajem pedesetih godina je postalo metoda lečenja završne faze hronične bubrežne insuficijencije. Uspešno presađen bubreg omogućava normalan život primaocu, a bolesnik kome je došlo do odbacivanja kalema prelazi na dijalizu i čeka novi kalem.

Izvor davalaca

Bubreg se uzima od živog davaoca ili kadavera. Najidealniji živi davalac je jednojačani blizanac, zatim brat ili sestra, gde je verovatnoća za potpunu podudarnost 1 : 4. Roditelji su poluidentični sa svojom decom. Živi davaoci treba da budu zdravi i da imaju istu krvnu grupu kao primaoc. Moguće je i presađivanje bubrega davaoca sa O krvnom grupom osobi koja ima A, B ili AB grupu. Osim slaganja krvnih grupa potrebno je slaganje humanih leukocitnih antigena (HLA). Davaocu se radi selektivna renalna angiografija da bi se otkrile eventualne abnormalnosti bubrežnih arterija, jer to znatno otežava transplantaciju. Donator treba da bude punoletna osoba ne starija od 65 godina.

Pre transplantacije bolesniku se izvrši 3 transfuzija krvi (mala količina krvi - 100ml) davalaca bubrega. Ako se kod primaoca razviju HLA antitela na antigene davaoca , presađivanje se ne vrši, jer se zna da će doći do odbacivanja kalema (bubrega).

Kadaverični bubreg se uzima od osobe stradale zbog traume, moždanog krvarenja ili tumora mozga. Od trenutka kada se uspostavi dijagnoza moždane smrti vrši se tipizacija i izbor primaoca bubrega. Uzeti bubreg se ispira hladnim elektrolitskim rastvorom i čuva u sterilnoj plastičnoj kesi okruženoj ledom 24 do 48 časa ili duže uz primenu mašine za perfuziju bubrega.

Komplikacije transplantacije

Komplikacije su najčešće posledica velikih doza kortikostreoida koji se koristi kod odbacivanja kalema. To su kušingoidni izgled (okruglo lice kao mesec, debeo trup sa tankim rukama i nogama…), krvarenja iz organa za varenje, hipertenzija, dijabetes, osteoporoza, katarakta, gljivične infekcije i tuberkuloza. Maligni tumori su kod ovih ljudi dosta češći nego u opštoj populaciji. To su najčešće rak kože, karcinom in situ grića materica i limfomi. Hirurške komplikacije su tomboza bubrežne arterije ili vene, fistula ili suženje mokraćnog kanala na mestu njegovog usađivanja u mokraćnu bešiku.

Odbacivanje kalema

Hiperakutno odbacivanje kalema se dešava još u toku operacije kao posledica postojanja antitela HLA. Danas se to retko događa jer se podudarnost proverava pre transplantacije.

Akutno odbacivanje kalema se dešava u prva tri meseca i ispoljava se povišenom temperaturom, bolom u predelu kalema, smanjenim izlučivanjem mokraće i smanjenjem bubrežne funkcije. Nekad tegobe nisu izražene pa odbacivanje ostaje neprepoznato i može biti uzrok kasnijeg hroničnog odbacivanja. Akutno odbacivanje može biti posledica korišćenja niskih doza imunosupresivnih lekova ili prestanka njihovog uzimanja od strane pacijenta. Ako se biopsijom utvrdi da je došlo do početka odbacivanja kalema, primenjuju se velike doze kortikosteroida. Ako ne dođe do pozitivne reakcije primenjuju se monoklonska OKT3 antitela u trajanju od 10 do 14 dana.

Hronično odbacivanje kalema se dešava više meseci ili godina posle presađivanja. Karakteriše se neprimetnim i postepenim porastom kreatinina u krvi. Javljaju se belančevine u mokraći (proteinurija), a ako su ranije bile prisutne, njihova količina se povećava. To stanje se naziva hronična nefropatija kalema (HNK). Češće se javlja ako je davalac bubrega starija osoba, osoba suprotnog pola ili dosta manje težine od primaoca. Veći rizik za nastanak HNK je kod osoba sa hipertenzijom, kao i infekcije i povišene masnoće u krvi.

Prevencija odbacivanja kalema:

  • Brižljiv odabir davaoca bubrega.
  • Obavezna biopsija bubrega nakon transplantacije, a ne samo u slučaju sumnje na odbacivanje.
  • Primena novih imunosupresivnih lekova.
  • Usporavanje hronične insuficijencije kalema ishranom siromašnom belančevinama i lečenjem hipertenzije ACE inhibitorima i blokatorima angiotenzin II receptora.
  • Obavezno lečenje poremećaja lipida posle transplantacije.
  • Prestanak pušenja, fizička aktivnost i pravilna ishrana.