Dijabetesna nefropatija

Dijabetesna nefropatija je hronična komplikacija šećerne bolesti na bubrezima. To je najčešći uzrok otkazivanja bubrega (bubrežna insufucijencija).

Dijabetes melitus je teška bolest zbog komplikacija do kojih dovodi. Dijabetesna nefropatija se javlja kod 20 do 40% obolelih od šećerne bolesti. Ranije je bila češća kod obolelih od dijabetesa tip 1, a sada sa produžetkom života obolelih od dijabetesa tip 2 i kod njih se sve češće sreće. 

Ova hronična komplikacija prolazi kroz pet faza. Prve dve faze (faza glomerulske hiperfiltracije i faza normoalbuminemije) se klinički ne ispoljavaju (razlikuju se samo u naučnim radovima). Za bolesnika su bitne sledeće tri faze: početna nefropatija, manifesna nefropatija i bubrežna insuficijencija. 

Mikroalbuminurija je rani stadijum dijabetesne nefropatije koji se ne ispoljava nikakvim tegobama. To je početna nefropatija (faza inscipijentne nefropatije). U mokraći su prisutne male količine albumina (30 do 300mg/24h). Ovo se može otkiti samo preciznim analizama kakva je RIA metoda. Mogu se koristiri i semikvantitativne metode (test trake i tablete). Veoma je važno otkriti bolest u ovoj fazi jer se može sprečiti njeno napredovanje i potpuno propadanje bubrega. 

U fazi manifestne nefropatije proteini su stalno prisutni u mokraći u vrednostima većim od 0,5g/24h. Proteini mogu biti prisutni u mokraći i iz drugih razloga, kao što su teška hipertenzija, srčana insuficijencija i druge burežne bolesti. Nefropatija je obično udružena sa retinopatijom. Obično se javlja nakon deset godina bolovanja kod dijabetesa tip 1, dok kod dijabetesa tip 2 dužina bolesti nije od značaja. 

Hronična bubrežna insuficijencija je završna faza nefropatije, koja nastaje kada dođe do propadanja 70% bubrežnih ćelija. Karakreriše se nagomilavanjem uremijskih toksina, nastalih metabolizmom belančevina, promenama u volumenu i sastavu telesnih tečnosti i elektrolita, kao i disbalansom brojnih hormona.

Dijagnoza

Rana dijagnoza nefropatije se postavlja nalazom mikroalbuminurije. Zato se radi pregled mokraće na albumine nakon 5 godina bolovanja kod tipa 1 i odmah nakon postavljanja dijagnoze kod tipa 2 dijabetesa. Zatim se testiranje sprovodi jednom godišnje. Pri nalazu proteinurie radi se ultrazvuk bubrega, opšti pregled urina, urinokultura, merenje krvnog pritiska u cilju otkrivanja mogućih drugih uzroka. 

Prevencija i terapija    

Prevencija težih oblika nefropatije i njeno lečenje su iste. Potrebno je glikemiju držati na normali ili što bliže njoj. Krvni pritisak mora da se normalizuje. Poželjno je da bude ispod 130/80 idealno bi bilo ispod 120/75. Dobra regulacija krvnog pritiska znatno usporava napredovanje bolesti. Pojedini antihipertenzivni lekovi, posebno ACE inhibitori usporavaju napredovanje bolesti i mogu se davati i kod bolesnika sa normalnim pritiskom, ako imaju mikroalbuminuriju. Često nije lako normalizovati krvni pritisak i sniziti hemoglobin A1c, ali treba težiti ka tome, jer to znači prevenciju težih oblika nefropatije i progresiju bolesti ka bubrežnoj insuficijenciji.  

Nefropatija nastala kao komplikacija šećerne bolesti se može sprečiti, ali i lečiti, lečenjem lipidnih poremećaja (snižavati povišene vrednosti masnoća u krvi), zatim lečenjem malokrvnosti (anemija), sprečavanjem i lečenjem infekcije mokraćnih puteva i lečenjem drugih hroničnih komplikacija dijabetesa kao što su retinopatija, dijabetesno stopalo, neuropatija, koronarna bolest...   

Cilj terapije je da se postigne nivo šećera u krvi ispod 6,1mmol/l; Hemoglobin A1c (HbA1c) do 6% tj. kao kod zdravih ljudi; krvni pritisak ispod 130/80; ukupni holesterol ispod 4,5mmol/l; HDL holesterol iznad 1,1mmol/l; LDL holesterol ispod 2,6 mmol/l; trigliceridi ispod 1,7 mmol/l; normalizacija telesne težine ili indeks telesne mase (ITM ili BMI) kod muškaraca ispod 25, a kod žena ispod 24. 

Ako se razvije hronična bubrežna insuficijencija unos belančevina se ograničava na 0,8g/kg telesne težine za 24h. Kasnije se sprovodi hemodijaliza. Idealno je da se uradi transplantacija burega, još bolje istovremena transplatacija bubrega i panklreasa. Međutim kod nas su za to uslovi skromni.